ALGEMENE VOORWAARDEN SMILE A LOT

Artikel 1. Definities

Coach: Smile a Lot (coach: Lotte Biermans), zelfstandige health- en lifestyle coach.
Cliënt: diegene die zich via website, mail of telefoon heeft aangemeld voor coaching.
Aanbod: bestaande uit online coaching (via telefoon en video-bellen), 1:1 coaching (fysieke afspraak op locatie of bij de cliënt thuis) en losse sessies (zowel online als fysiek) gericht op voeding, personal training, beweging en lifecoaching.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen coach en de cliënt die een coaching traject aangaat of een losse sessie boekt.

Artikel 2. Adresgegevens Smile a Lot

Adres: Heide 2, 6042 LN te Roermond (Nederland)
KvK: 78307112 BTW nummer: NL003316226B66

Artikel 3. Algemeen
De coaching sessies vinden plaats op vrijwillige basis. Het staat zowel de cliënt als coach vrij om het traject, de sessies en de coaching in zijn geheel op ieder gewenst moment te beëindigen. Er is op geen enkele wijze sprake van een overeenkomst betreffende een geneeskundige/medische behandeling.

Artikel 4. Basis
Om te starten met coaching bij Smile a Lot stelt de coach als voorwaarde dat de cliënt naar waarheid informeert over eventuele behandelingsvormen die parallel lopen met een coaching sessie, strippenkaart en/of traject.
Bij twijfel of deze vorm van coaching geschikt is voor de cliënt, dient hij of zij eerst contact op te nemen met de huisarts of behandelend arts. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan de arts dat hij of zij een coaching traject is aangegaan.

Artikel 5. Informatieverstrekking
De coach is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de overeenkomst door de cliënt en/of door andere bronnen is verkregen.
Er wordt uitsluitend contact opgenomen met derden (zoals de partner, ouders, huisarts of enig ander specialist die in contact staat met de cliënt) na uitdrukkelijke toestemming van en in overleg met de cliënt, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting waarbij informatie verschaft dient te worden in verband met een wettelijke procedure.
Smile a Lot maakt gebruik van het veilige en betrouwbare softwareprogramma van Trainin. De contactgegevens van de cliënt en gespreksverslagen van de sessies met de cliënt, evenals aanvullende documenten, informatie en bestanden, worden in dit programma opgeslagen en zijn te allen tijde inzichtelijk voor de cliënt en de coach. Na afloop van een coaching traject of sessie worden deze gegevens verwijderd uit het programma.

Artikel 6. Verhindering
Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd of verzet te worden. Sessies en afspraken die later worden geannuleerd of verzet, worden in rekening gebracht bij de cliënt.
Indien de coach onverwachts is verhinderd voor een geboekte sessie en/of afspraak, wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen met de cliënt voor het maken van een nieuwe afspraak.

Artikel 7. De overeenkomst
De begeleiding wordt naar beste vermogen en inzicht van de coach uitgevoerd.
Hoewel de coach niet garandeert dat de gestelde doelen worden behaald, zet zij zich op de best mogelijke manier in om deze doelen samen met de cliënt te behalen.
Smile a Lot gaat geen coaching sessies aan met cliënten die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs. Ook wordt er geen overeenkomst gesloten wanneer er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis of medische klachten zonder dat er vooraf toestemming is gegeven door de behandelend arts.

Artikel 8. Prijsbepaling
De genoemde tarieven op de website en in mondeling overleg zijn altijd inclusief 21% btw.
Bij 1 op 1 coaching trajecten wordt bij aanvang van het traject een verwachte prijs afgesproken waarvan bij aanvang van het traject de vaste start-prijs betaald dient te worden. Na afloop van het traject wordt de resterende prijs betaald. Indien er meer sessies nodig blijken te zijn, wordt er opnieuw een indicatie gemaakt van de nieuwe prijs. Deze wordt alvorens de nieuwe prijs definitief wordt gemaakt, tijdig met de cliënt besproken.

Artikel 9. Betaling
Betaling voor online coaching en losse sessies vindt plaats door overmaking van het verschuldigde bedrag. Bij het aangaan van een traject of bij het afnemen van een losse sessie, ontvangt de cliënt een inlog naar het klantportaal. Vanaf dat moment wordt de factuur verstuurd naar het door de cliënt opgegeven e-mailadres.
Het verschuldigde bedrag dient binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur overgemaakt te worden op rek. nummer NL96 KNAB 0406 0820 81 t.n.v. Smile a Lot.
Betaling voor 1:1 coaching vindt geheel of gedeeltelijk vooraf aan het kennismakingsgesprek plaats. Wanneer er meer sessies nodig zijn, wordt dit besproken met de cliënt en wordt de meerprijs altijd in overleg vastgesteld. Een eventueel resterend bedrag dient binnen 7 dagen na afloop van het traject te worden betaald.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
Smile a Lot is niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten en/of blessures die zijn ontstaan gedurende of na afloop van een sessie, 1:1 traject of online strippenkaart.
Smile a Lot is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die is ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Artikel 11. Intellectueel eigendom
De coach behoudt te allen tijde alle rechten op de door de coach gemaakte adviezen, documenten, verstrekte informatie en plannen, ook wanneer hiervoor kosten in rekening zijn gebracht en wanneer naderhand – al dan niet op aanvraag van de cliënt – verbeteringen zijn aangebracht. Dergelijke middelen mogen tijdens en na afloop van de overeenkomst uitsluitend voor eigen en niet-commerciële gebruik van de cliënt worden gekopieerd en gebruikt.

Artikel 12. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De coach behoudt zich het recht om de overeenkomst met de cliënt op te schorten wanneer er door omstandigheden, welke buiten invloedsfeer van de coach liggen of waarvan de coach bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, (tijdelijk) verhinderd is om de verplichtingen na te komen. Indien de overeenkomst blijvend of langdurig is verhinderd, kan de overeenkomst worden ontbonden voor het deel dat nog niet is nagekomen. In dat geval hebben geen van de partijen recht op een vergoeding t.g.v. de geleden schade.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is op alle overeenkomsten tussen coach en cliënt van toepassing. Alleen de burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van Smile a Lot is bevoegd kennis te nemen van geschillen.